Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Začátek hlavních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8


Partner školy – SPŠ Ostrov

3. 12. 2012 začala naše škola spolupracovat v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA č. CZ.1.07/1.1.18 se SPŠ Ostrov. Projekt je financován z fondů EU. Žáky 8. a 9. tříd účastnící se tohoto projektu čeká mnoho zajímavých věcí (práce v dílnách a laboratořích, soutěže, exkurze), které mají za cíl přiblížit žákům technické obory, které jsou dnes poměrně opomíjené.

 

Aktuálně ...

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června 2015 ředitelské volno. Pátek 26. června 2015 bude tak posledním školním dnem a žákům bude předáno vysvědčení za školní rok 2014/2015. Ve dnech ředitelského volna budou školní jídelna, družina i budovy školy uzavřeny.

21. 5. 2015 - po delší době nás navštívili sokolníci z obecně prospěšné společnosti Zayferus, aby nám předvedli výcvik dravců. Viděli jsme tak nejen řadu dravců, ale také různé způsoby, jak loví.      Mgr. Gabriela Rastočná

20. 5. 2015 - doplněn jídelní lístek na červen.

19. 5. 2015 - 7. třída se vypravila na historickou exkurzi do Stříbra. Navštívila hornický skanzen a štolu Prokop, kde viděla dobové dobývání olova. Prohlédla si i náměstí, kudy vedla mezinárodní kupecká stezka.     Mgr. Gabriela Rastočná

15. 5. 2015 - žákyně 4. a 5. třídy ZŠ v Teplé se zúčastnily turnaje ve vybíjené v Toužimi. Soutěžila tři družstva – z Toužimi, Žlutic a Teplé. Nakonec tepelské žákyně obsadily 3. místo. Bojovaly ze všech sil i přes utržené rány. Důležité je, že se děvčatům turnaj líbil a mají odhodlání se příště opět zúčastnit.     Mgr. Pavla Tesařová

14. 5. 2015 - na druhém stupni proběhl na naší škole Projektový den " Evropa a my". Každá třída si vybrala jednu z evropských zemí, dohledala si informace o konkrétním státě a zpracovala je do různých forem výstupu. Své práce děti prezentují ve svých třídách. Na přiložených fotografiích je vidět, že některé třídy pojaly získané znalosti o daném státě různě. VI. a VII třída vařila tradiční pokrmy (Francie -palačinky, Itálie- špagety), VIII. třída zůstala věrna své zemi, vytvořila velkou mapu ČR, kde zakreslila nejvýznamnější města a památky. IX. třída zpracovala prezentaci Velké Británie.     Mgr. Stanislava Lambertová

12. 5. 2015 - 18 žáků 4. třídy jelo na dopravní hřiště v Mariánských Lázních. Po ukončení kurzu dopravní výchovy, teoretické části ve škole, se žáci zúčastnili praktické části na dopravním hřišti. Předvedli jízdu zručnosti a jízdu podle předpisů, při které je kontrolovali policisté. Nejlepší žáci získali průkaz cyklisty. Kurz dopravní výchovy vedli pan Kantor z Mariánských Lázní a pan Hemza z Teplé.     Emilie Novotná

11. 5. 2015 - v rámci výtvarné výchovy jsme se se žáky devátého ročníku pokusili o Land art. Tento výtvarný styl pro ně byl nový, ale poprali se s ním výtečně.
    Land art je umělecký směr, který vznikl ve Spojených státech  koncem 20. stol.. Je to umění spojené s přírodou a venkovními prostorami. Žáci měli omezené možnosti ve výběru materiálu, s kterým pracovali. Snažili se z neuměleckých a nehodnotných materiálů, převážně přírodních (pampelišek, listů, stromů) vytvořit „umělecké“ dílo,které vzniklo mimo školní lavice.     Mgr. Veronika Albrechtová

30. 4. 2015 - naše škola pořádala tradiční Rej čarodějnic. I když předpověď počasí nebyla právě nejpříznivější, dorazilo nakonec asi 80 dětí. Oproti předchozím rokům jich bylo téměř 60 v maskách. Po společném focení došel velký průvod čarodějů, čarodějnic, rodičů a příznivců do parku u penzionu. Zde pak změřili své síly v jedenácti soutěžích. Soutěžily i děti, které masky neměly. Za odměnu dostali všichni sladkosti. Na závěr maskované čarodějnice a čarodějové obdrželi výuční list v oboru čarodějnickém a dárek s překvapením.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili i těm, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli. Těšíme se na další slet a více dětí v maskách.     Vrchní čarodějnice Mgr. Jitka Klsáková

29. 4. 2015 - na 2. stupni jsme se s dětmi pokusili udělat něco málo pro své zdraví. Žáci měli za úkol donést si do školy „zdravou“ svačinu. Co do takové svačiny patří, mohli žáci vidět na společné nástěnce, kde pro ně byly připraveny i zajímavé doplňovačky a hádanky. Odměnou za „zdravou“ svačinu byla mrkev, kterou si žáci mohli o přestávce schroupat.     Mgr. Veronika Albrechtová

25. 4. 2015 - při příležitosti 90. výročí české školy v Teplé jsme uspořádali ve dnech 24. a 25. 4. 2015 den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout téměř všechny prostory naší školy. Několik desítek návštěvníků si tak prohlédlo staré kroniky, fotografie, ale i nové moderní vybavení školy. K dispozici byly i výroční noviny a v jídelně bylo připraveno malé občerstvení.

22. 4. 2015 - celá naše škola oslavila Den Země. Každý ročník se zabýval nějakým ekologickém či přírodovědným tématem. V I. C si žáci nejdříve povídali o třídění odpadů, rozdělovali je na obrázcích do správných kontejnerů a pak se vydali na obchůzku po našem  městě a vyhledávali kontejnery na třídění odpad v Teplé. Starší žáci tvořili z netradičních materiálů živly naší země – oheň, voda, vzduch, země, zamýšleli se nad tím, čím nám živly škodí a nebo my jim.  
2.A  a  2.B pracovali na projektu " Ekosystémy". Žáci je  rozlišovali podle charakteristických znaků ve filmu i na vycházce do přírody. Cestou posbírali odpad, který do přírody nepatří. Na závěr popřáli naší planetě Zemi a vytvořili "strom přání".
Žáci 3. A měli jako téma ekosystém Lidská sídliště. Nejprve si ve skupinách vyhledali informace o rostlinách a zvířatech, která do tohoto ekosystému patří, pak si každá skupina vybrala 3 rostliny a 3 živočichy a napsala o nich krázký článek a nakteslila obrázek.
3.B věnovala polovinu dopoledne úpravě prostranství před budovou 1. stupně. Všichni zúčastnění žáci práci s nářadím vítali, jako příjemnou změnu oproti každodennímu sezení v lavicích, a do práce s hráběmi, motyčkami a lopatami se pustili s velkým elánem.

21. 4. 2015 - ve 3. ročníku se žáci průběžně celý rok zabývají v rámci projektu Ajax prací Policie ČR, osobním bezpečím i základními pravily silničního provozu pro chodce a cyklisty.  Při posledním setkání se seznamovali s dopravními značkami a své vědomosti procvičovali i na interaktivní tabuli.     Mgr. Stanislava Srpová

18. 4. 2015 - v Domě kultury v Teplé se konalo regionální kolo soutěže Zpěváček. Děti zpívaly dvě české lidové písně, jejich výkony hodnotila tříčlenná odborná porota. Z naší školy se účastnilo celkem 9 dětí a většina z nich byla velmi úspěšná.

  • kategorie do 9 let: Kateřina Lodesová - 2. místo, Karolína Kavková a Anna Kozicová - 3. místo
  • kategorie 10 – 15 let: Sabina Brabcová a Dana Lodesová - 1. místo a postup do zemského kola, které se uskuteční jako živá rozhlasová nahrávka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni v sobotu 23. května.

16. 4. 2015 - okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků ČČK se konalo v Karlových Varech.  Naše děvčata se  této akce zúčastnila poprvé, sbírala při soutěžení zkušenosti a do života si jistě odnesou správné zásady poskytování první pomoci. Soutěž probíhala na třech stanovištích, soutěžící předváděli praktické dovednosti první pomoci s použitím zdravotnického materiálu, v dopravě postižených a obvazové technice. Žákyně VIII. třídy se umístily na pátém místě. Gratuluji.     Mgr. Stanislava Lambertová

14. 4. 2015 - v 5. třídě se žáci společně s inspektorem praporčíkem panem Martinem Hemzou zabývali pohybem po silnici. Probírali pravidla chůze po silnici, popisovali nebezpečné chování a způsob jízdy. Žáci se také dozvěděli o aplikacích v chytrých telefonech, které radí, jak poskytnout první pomoc, jak reagovat v různých situacích. Nakonec si na interaktivní tabuli zopakovali pravidla průjezdu křižovatkami.     Mgr. Pavla Tesařová

11. 4. 2015 - taneční kroužek Stázka se zúčastnil regionální soutěže dětských folklorních souborů v Karlových Varech. Nejmladší děti z 1. a 2. tříd  měly připravené vystoupení s názvem „Na tetičku“. Porotě se líbilo, že děti zpívaly a tančily s chutí a  působily bezprostředně. Děti z 3. B a tři šikovná děvčata z 2. tříd zatančily pásmo řemeslnických tanců – „Jak to dělaj…“. Porota příznivě hodnotila nápad a práci s regionálním folklorním materiálem, dobře zatancovanou párovou polku i zajímavý detail – znakovou řeč. Na 1. místě se umístily nejstarší děti  s pásmem „Hodina tance v pekle“ a budou reprezentovat celý region na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě ve dnech 12. 6. – 14. 6. 2015. Čestné uznání obdržely Sabina Brabcová, Dana Lodesová a Izabela  Tomiová  za zpěv v pásmu Andílci (v tomto pásmu tančily předškolní děti).     Vlasta Kuboušková a Mgr. Hana Vithová

8. 4. 2015 - v C třídách jsme uspořádali „Jarní dílnu“. Tvořili jsme květiny, motýly, jarní víly a ptačí budky z papíru a netradičních materiálů. Našimi výrobky si vyzdobíme třídy a chodbu.     Mgr. Petra Bláhová

1. 4. 2015 - tedy na Apríla, jsme uspořádali na naší škole tzv. Barevný den. Před 14 dny si zástupci jednotlivých tříd vylosovali barvu pro svoji třídu, ve které právě dnes přišli žáci oblečeni i s různými doplňky. Před poslední vyučovací hodinou byla vyhodnocena soutěž, ve které nejvíce bodů získali žáci 8. třídy se svojí fialovou barvou. Na druhém místě se umístili žáci 5. třídy v růžovo-šedé barvě a na třetím místě žáci 6. třídy v červené barvě. Na budově 1. stupně pak nejvíce kusů oblečení a doplňků na žáka měla 3. B, na druhém místě se umístila 2. B a na třetím místě 2. A. Barevný den se vydařil, žákům se tento nápad velmi líbil.     Mgr. Bohumila Bůžková a Mgr. Stanislava Srpová

 

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- KčStarší příspěvky najdete na stránce Život ve škole.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace