Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
27.04.2018
Rej čarodějnic
09.05.2018
Projekt Evropa a my, projekt Jaro v lese
01.06.2018
Polštářkový den (1. stupeň)
25.06.2018
Míčové hry
26.06.2018
Míčové hry
27.06.2018
Slavnostní rozloučení s devátou třídou - 16.00 hod.
28.06.2018
Školní Olympiáda
Letní prázdniny
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Aktuálně ...

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Na dny 30. 4. 2018  a 7. 5.  2018 vyhlašuje ředitelka Základní školy v Teplé ředitelské volno.

 

23. 4. 2018 – díky dobré spolupráci školy se školním psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeifrem se nám podařilo uskutečnit besedu žáků osmé a deváté třídy o kriminalitě. Na realizaci besedy se podíleli zástupci Vězeňské služby ČR - Věznice Kynšperk nad Ohří, speciální pedagožka, psycholog a dva odsouzení. Žáci vyslechli mnoho zajímavých informací o práci vězeňské služby, o kriminalitě mládeže včetně životních příběhů přítomných mladých odsouzených. Od deseti hodin do půl dvanácté mohli klást otázky a zapojit se do besedy na zajímavé téma. Věříme, že jsme pomohli přiblížit našim žákům téma kriminality z jiného úhlu pohledu, díky přítomnosti všech zúčastněných, a zároveň je přiměli zamýšlet se nad chováním a vystupováním tak, aby jejich dospívání probíhalo harmonicky a bez problémů.
                                                          Mgr. Jana Leheňová

20. 4. 2018 - 20. 4. 2018 - proběhl na ZŠ v Teplé projektový den na téma „Den Země“. Projekt je zaměřen na prohloubení vztahu člověka k přírodě. Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany. Jednotlivé třídy zpracovávaly předem určené téma. Žáci první třídy se vydali do nedalekého zahradnictví v Klášteře. Druhé třídy se zaměřily na jednotlivé ekosystémy. Tématem třetích tříd byla „Voda jako základní podmínka života na Zemi a její ochrana“. Cílem čtvrťáků bylo objevit a zjistit princip rovnováhy přírody a nacházet souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. Obě páté třídy se v rámci Dne Země zabývaly tématem „Využití odpadů, recyklace a jejich zpracování“. Žáci si s pomocí pracovních listů zopakovali pojmy recyklace, směsný a nebezpečný odpad, skládka, spalovna apod. Vytvářeli plakáty, básničky nebo pohádky na téma třídění odpadů. Poté se obě třídy vydaly do sběrného dvora, kde nás ochotně provedli místní zaměstnanci a vysvětlili nám způsoby třídění odpadů v tomto sběrném zařízení. Žáci také zaznamenávali umístění a počet kontejnerů v našem městě. 6.ročník v rámci tématu „Půda“ zkoumal složení půd v různých ekosystémech v okolí Teplé. Sedmáci hodnotili  kvalitu vody a její  možnosti využití v několika rybnících v Teplé. 8.třída se zaměřila na kvalitu vzduchu v Teplé a na možnosti  jeho zlepšeníDevátá třída se věnovala globálním problémům – hlad, sucho apod. Výstupem byly prezentace a plakáty na dané téma.
                                                          Mgr. Vlasta Matysová, Mgr. Pavla Tesařová a Ing. Jaroslav Kepl

20. 4. 2018 - zveřejněn jídelní lístek na květen.

18. 4. 2018 - v rámci třídních schůzek se konaly volby do Školské rady Základní školy v Teplé. Novými členy Školské rady se stali pan Radek Tóth a paní Klára Berková, v rámci pedagogické rady konané dne 17. 4. 2018 byli zvoleni i dva noví členové jako zástupci pedagogických pracovníků. Staly se jimi Mgr. Stanislava Srpová a Mgr. Petra Bláhová.                                                             Mgr. Petra Bláhová

6. 4. 2018 - seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 do Základní školy v Teplé, příspěvkové organizace.

28. 3. 2018 - těsně před Velikonocemi jsem uspořádali soutěž mezi třídami Barevný den. Cílem bylo přinést co nejvíce oblečení a doplňků v dané barvě, získané body se pak přepočítaly dle počtu žáků ve třídě. Na 1. stupni si každá třída zvolila svou barvu. První místo vyhrála 4.A s počtem bodů 30, na druhém místě se umístila 2.A s 12 body a třetí místo obsadila 3.A s počtem bodů 12. V budově 2. stupně měli žáci C tříd  červenou barvu. 5. A měla za úkol přijít ve fialové v kombinaci s šedou , 5. B se oděla do žluté a zelené. 6. třída se oblékla do oranžové s hnědou a 7. třída do šedé a růžové. 8. třída přišla v bílé. Deváťáci dorazili v modré. Úkol to nebyl pro některé jednoduchý, přesto ho žáci zvládli poměrně skvěle. Na 1. místě se umístila 9. s modrou barvou, po nich následovala 5.A s fialovou a šedou a 3. místo obsadila 6. třída v oranžové a hnědé.  Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu.                                          Mgr. Věra Prokopová a Renata Kančevová

27. 3. 2018 - hned ráno se vydali žáci 1. třídy do městské knihovny. Paní knihovnice si s dětmi povídala o pohádkách, seznámila je s pohádkou veršovanou, lidovou i moderní. Po návratu z knihovny čekalo žáky vyučování plné pohádek. Na úvod si zopakovali pohádku O veliké řepě, poté se rozdělili do skupin a vyzkoušeli si opět skupinovou práci. Každá skupina měla svoji pohádku, děti vybíraly ilustrace, které k pohádce patří, zapisovaly na tabuli hlavní postavy. Také si připomněly i animované pohádky na dobrou noc, které jim každý večer přináší Večerníček. Soutěžily v poznávání písníček a melodií z večerníčků, skládaly pohádkové puzzle a nakonec si vyzkoušely i roli Popelky, kdy musely roztřídit hrách a čočku. Někteří žáci si přinesli svoji oblíbenou knížku, kterou představili ostatním spolužákům. Pohádkové vyučování se dětem moc líbilo, opět se dokázaly při skupinové práci domluvit a navzájem si poradit.                                   Mgr. Martina Vlčková

27. 3. 2018  - žáci ZŠ měli možnost se zúčastnit besedy s váženými českými kuchaři, Jiřím Křivohlavým a Richardem Tomšů, kteří mají zkušenosti i s vařením pro významné české osobnosti. Beseda byla zaměřena na stravování ve školních jídelnách. Děti měly možnost svěřit se, co jim ve školní jedelně chutná, nechutná. Jak se liší strava doma a ve škole, co nosí děti k svačině a co by měly nosit k svačině, aby to pro ně bylo zdravé a nutričně bohaté. Společně s kuchařem vedly diskuzi, která se týkala oblíbených, nezdravých jídel. Jak často tato jídla můžeme konzumovat, aby neměla negativní následky na náš zdravotní stav, jak jinak, než stravou, můžeme podpořit zdraví člověka, proč nám ve školní jídelně nabízejí potraviny, které nám nechutnají, ale jsou zdravé, proč je dobré tyto potraviny alespoň ochutnat. Dotkli jsme se společně i problematiky alergií na potraviny, speciálně alergie na laktózu, která je obsažena v mléčných výrobcích a na lepek, který je obsažen v moučných výrobcích. Dozvěděli jsme se, že existují určité alternativy, kterými lze potraviny, obsahující tyto látky, nahradit. Závěrem besedy dostaly děti prostor pro případné dotazy týkající se stravování.                                            Eliška Havlíčková

 
6. 3. 2018 - dne 17. 4. 2018 od 16 hodin na 1. stupni a od 16.30 hodin na 2. stupni se budou v rámci třídních schůzek konat volby do Školské rady. Z níže uvedených kandidátů si zvolíte dva zástupce rodičů, kteří se stanou novými členy Školské rady.
Kandidáti:  
                   - Klára Berková
                   - Dana Demeterová
                   - Naděžda Kandová
                   - Kateřina Rácová
                   - Radek Tóth
                   - Veronika Váradiová
   Mgr. Petra Bláhová

1. 3. 2018 - ve čtvrtek se žáci 8.a 9. ročníku zúčastnili meziškolního florbalového turnaje v Toužimi. Jak děvčata, tak i chlapci odevzdali do soubojů vše, co bylo  v jejich silách a sehráli se soupeři vyrovnaná utkání. Nakonec obě družstva obsadila ve své kategorii 3. místo.  Všem patří poděkování za snahu a nasazení.                                            Jana Lukášková

1. 3. 2018 - dne 22.2.2018 se žák naší školy, Jan  Vereš (7.třída), zúčastnil okresního kola "Soutěž v anglickém jazyce" a obsadil pěkné 5. místo /141,5 b./. Gratulujeme!

 

Starší příspěvky najdete zde.

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipy.  Cena čipu je 125,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čip bude vydán ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 30,- Kč (od 1. 1. 2018)
kategorie cizí strávníci - 65,- Kč

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2018
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace