Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Začátek hlavních prázdnin
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8


Partner školy – SPŠ Ostrov

3. 12. 2012 začala naše škola spolupracovat v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA č. CZ.1.07/1.1.18 se SPŠ Ostrov. Projekt je financován z fondů EU. Žáky 8. a 9. tříd účastnící se tohoto projektu čeká mnoho zajímavých věcí (práce v dílnách a laboratořích, soutěže, exkurze), které mají za cíl přiblížit žákům technické obory, které jsou dnes poměrně opomíjené.

 

Aktuálně ...

25. 4. 2015 - při příležitosti 90. výročí české školy v Teplé jsme uspořádali ve dnech 24. a 25. 4. 2015 den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout téměř všechny prostory naší školy. Několik desítek návštěvníků si tak prohlédlo staré kroniky, fotografie, ale i nové moderní vybavení školy. K dispozici byly i výroční noviny a v jídelně bylo připraveno malé občerstvení.

24. 4. 2015 - doplněn jídelní lístek na květen.

22. 4. 2015 - celá naše škola oslavila Den Země. Každý ročník se zabýval nějakým ekologickém či přírodovědným tématem. V I. C si žáci nejdříve povídali o třídění odpadů, rozdělovali je na obrázcích do správných kontejnerů a pak se vydali na obchůzku po našem  městě a vyhledávali kontejnery na třídění odpad v Teplé. Starší žáci tvořili z netradičních materiálů živly naší země – oheň, voda, vzduch, země, zamýšleli se nad tím, čím nám živly škodí a nebo my jim.  
2.A  a  2.B pracovali na projektu " Ekosystémy". Žáci je  rozlišovali podle charakteristických znaků ve filmu i na vycházce do přírody. Cestou posbírali odpad, který do přírody nepatří. Na závěr popřáli naší planetě Zemi a vytvořili "strom přání".
Žáci 3. A měli jako téma ekosystém Lidská sídliště. Nejprve si ve skupinách vyhledali informace o rostlinách a zvířatech, která do tohoto ekosystému patří, pak si každá skupina vybrala 3 rostliny a 3 živočichy a napsala o nich krázký článek a nakteslila obrázek.
3.B věnovala polovinu dopoledne úpravě prostranství před budovou 1. stupně. Všichni zúčastnění žáci práci s nářadím vítali, jako příjemnou změnu oproti každodennímu sezení v lavicích, a do práce s hráběmi, motyčkami a lopatami se pustili s velkým elánem.

21. 4. 2015 - ve 3. ročníku se žáci průběžně celý rok zabývají v rámci projektu Ajax prací Policie ČR, osobním bezpečím i základními pravily silničního provozu pro chodce a cyklisty.  Při posledním setkání se seznamovali s dopravními značkami a své vědomosti procvičovali i na interaktivní tabuli.     Mgr. Stanislava Srpová a Mgr. Hana Vithová

18. 4. 2015 - v Domě kultury v Teplé se konalo regionální kolo soutěže Zpěváček. Děti zpívaly dvě české lidové písně, jejich výkony hodnotila tříčlenná odborná porota. Z naší školy se účastnilo celkem 9 dětí a většina z nich byla velmi úspěšná.

  • kategorie do 9 let: Kateřina Lodesová - 2. místo, Karolína Kavková a Anna Kozicová - 3. místo
  • kategorie 10 – 15 let: Sabina Brabcová a Dana Lodesová - 1. místo a postup do zemského kola, které se uskuteční jako živá rozhlasová nahrávka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni v sobotu 23. května.

16. 4. 2015 - okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků ČČK se konalo v Karlových Varech.  Naše děvčata se  této akce zúčastnila poprvé, sbírala při soutěžení zkušenosti a do života si jistě odnesou správné zásady poskytování první pomoci. Soutěž probíhala na třech stanovištích, soutěžící předváděli praktické dovednosti první pomoci s použitím zdravotnického materiálu, v dopravě postižených a obvazové technice. Žákyně VIII. třídy se umístily na pátém místě. Gratuluji.     Mgr. Stanislava Lambertová

14. 4. 2015 - v 5. třídě se žáci společně s inspektorem praporčíkem panem Martinem Hemzou zabývali pohybem po silnici. Probírali pravidla chůze po silnici, popisovali nebezpečné chování a způsob jízdy. Žáci se také dozvěděli o aplikacích v chytrých telefonech, které radí, jak poskytnout první pomoc, jak reagovat v různých situacích. Nakonec si na interaktivní tabuli zopakovali pravidla průjezdu křižovatkami.     Mgr. Pavla Tesařová

11. 4. 2015 - taneční kroužek Stázka se zúčastnil regionální soutěže dětských folklorních souborů v Karlových Varech. Nejmladší děti z 1. a 2. tříd  měly připravené vystoupení s názvem „Na tetičku“. Porotě se líbilo, že děti zpívaly a tančily s chutí a  působily bezprostředně. Děti z 3. B a tři šikovná děvčata z 2. tříd zatančily pásmo řemeslnických tanců – „Jak to dělaj…“. Porota příznivě hodnotila nápad a práci s regionálním folklorním materiálem, dobře zatancovanou párovou polku i zajímavý detail – znakovou řeč. Na 1. místě se umístily nejstarší děti  s pásmem „Hodina tance v pekle“ a budou reprezentovat celý region na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě ve dnech 12. 6. – 14. 6. 2015. Čestné uznání obdržely Sabina Brabcová, Dana Lodesová a Izabela  Tomiová  za zpěv v pásmu Andílci (v tomto pásmu tančily předškolní děti).     Vlasta Kuboušková a Mgr. Hana Vithová

8. 4. 2015 - v C třídách jsme uspořádali „Jarní dílnu“. Tvořili jsme květiny, motýly, jarní víly a ptačí budky z papíru a netradičních materiálů. Našimi výrobky si vyzdobíme třídy a chodbu.     Mgr. Petra Bláhová

1. 4. 2015 - tedy na Apríla, jsme uspořádali na naší škole tzv. Barevný den. Před 14 dny si zástupci jednotlivých tříd vylosovali barvu pro svoji třídu, ve které právě dnes přišli žáci oblečeni i s různými doplňky. Před poslední vyučovací hodinou byla vyhodnocena soutěž, ve které nejvíce bodů získali žáci 8. třídy se svojí fialovou barvou. Na druhém místě se umístili žáci 5. třídy v růžovo-šedé barvě a na třetím místě žáci 6. třídy v červené barvě. Na budově 1. stupně pak nejvíce kusů oblečení a doplňků na žáka měla 3. B, na druhém místě se umístila 2. B a na třetím místě 2. A. Barevný den se vydařil, žákům se tento nápad velmi líbil.     Mgr. Bohumila Bůžková a Mgr. Stanislava Srpová

31. 3. 2015 - na budově 1.stupně se konala soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko vyrobené doma i za pomoci rodičů. Nejvíce hlasů obdrželi: Zuzana Pokoradiová z 1.A. (20), Karolína Kavková z 3.B. (15), Zdenka Lorencová z 1.B. (10), Kareřina Lodesová z 1.B. (9) a Jiří Lorenc z 3.A. (8).     Jana Hlavatá

31. 3. 2015 - děkujeme všem vedoucím prodejen v Teplé, kteří nám každý rok na Velikonoce umožní vyzdobit jejich výlohy dětskými pracemi. Na výzdobě se podílejí žáci 0. - 5. ročníku, žáci C tříd a školní družina.     Emílie Novotná

31. 3. 2015 - stejný program v knihovně jako statní třídy měly i děti z přípravného ročníku a 1.A. Připomněli si, proč se slaví Velikonoce, velikonoční zvyky a také se dozvěděli nové informace o významu velikonočních symbolů.V závěru návštěvy si společně „zakoledovali“ a jako poděkování za pozvání na návštěvu předali paní knihovnici malý dekorativní dárek vlastní výroby.     Jana Lukášková

31. 3. 2015 - i žáci 5. třídy se zúčastnili besedy v knihovně. Tématem byly velikonoční zvyky a obyčeje. Žáci nejprve obcházeli jednotlivá stanoviště a vyplňovali velikonoční kvíz. Ten poté společně s paní knihovnicí zkontrolovali. Dále si žáci zopakovali zvyky v jednotlivých dnech pašijového týdne a jarní pranostiky. Na závěr měli možnost výtvarně zpracovat velikonoční motivy. Děkujeme knihovně za vstřícnost a nám věnovaný čas.     Mgr. Pavla Tesařová

30. 3. 2015 - žáci III. C si vyzkoušeli jiný styl výuky fyziky. Neseděli v lavicích ve škole, ale na židlích v místní knihovně. Paní knihovnice jim připravila knihy týkající se učiva, které probírají ve škole. Paní učitelka jim dala pracovní list na téma Světelné jevy pro 9. ročník a Mechanické vlastnosti kapalin pro 7. ročník. Pak už to bylo na nich, jak se se zadanými otázky poperou. Zda využijí získané informace z minulé hodiny nebo si je naleznou v připravených knihách. Jak si stáli v tomto úkolu, se dozvědí na další hodině fyziky, tentokrát už zase ve školních lavicích.     Mgr. Petra Bláhová

27. 3. 2015 - beseda v knihovně byla připravena také pro žáky C tříd. Paní knihovnice zahájila povídáním o jaru. Připomněla blížící se velikonoční svátky. Dále jsme si povídali o velikonočních zvycích a tradicích. V závěru besedy mladší z nás vybarvovali omalovánky, starší žáci vyplňovali kvíz s velikonoční tématikou.     Mgr. Alena Stránská

27.3. 2015 - pro nejmladší žáky (0., 1., 2. a 3. ročník) jsme připravili divadelní představení '' Čtvero ročních období''. Herec Ondřej provedl děti postupně celým rokem. Každé roční období uvedl písničkami, říkadly, tancem, dramatizováním a při tom zapojil většinu dětí. Nálada byla velmi pěkná.      Mgr. Jitka Jaloševská

26.3. 2015 - také žáci druhých tříd byli na besedě v knihovně. Tématem bylo jaro a Velikonoce - velikonoční zvyky a tradice, které se u nás v Čechách dodržují. Žáci se dozvěděli, kde mohou najít nápady a náměty na výrobu velikonočních dekorací. Na závěr si mohli napsat a vyzdobit velikonoční pohlednici.      Mgr. Jitka Klsáková

25. 3. 2015 - v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět, kde se děti prvního ročníku právě zabývají  tématem jaro, vydaly podívat na některá domácí zvířata a jejich mláďata. Děti byly z vycházky velmi nadšeny, zejména z krmení kůzlete.     Mgr. Vlasta Matysová

23. 3. 2015 - žáci I.C si v pondělí zpestřili výuku pohádkami. Pohádkové hrátky zahájili  žáci 1. ročníku, a to pohádkou "O veliké řepě". Poté jsme si převyprávěli známou pohádku "O Červené Karkulce", kdy se zapojili i žáci 2. a 3. ročníku. Pohádku dostali v podobě ilustrace na kartičkách a měli za úkol seřadit ji podle posloupnosti. Nakonec došlo i na dramatizaci této pohádky, žáci si ji společně s pomocí loutek zahráli. Z dalších úkolů, které žáci během dopoledne plnili bylo např. vyhledávání známých  pohádkových dvojic nebo doplnění chybějících slov v textu pohádky a jejího správného názvu, kdy se opět zapojili všichni žáci - ti starší název a chybějící slova dopsali, ti mladší zase dokreslili k pohádce hlavní postavy. V závěru pohádkového vyučování jsme navštívili knihovnu. Vyhledali jsme společnými silami oblíbené pohádkové knížky a starší žáci těm mladším pak přečetli ukázky pohádek.      Martina Vlčková

23. 3. 2015 - žáci 3.A a 3.B se zúčastili besedy v knihovně na téma jaro a Velikonoce. Po zábavném vědomostním kvízu se žáci zabývali výrobou drobných velikonočních dekorací, luštěním křížovek či čtením knih.     Mgr. Hana Vithová

16. 3. 2015 – díky dobré spolupráci školy se školním psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeifrem se nám podařilo uskutečnit besedu žáků deváté třídy a žáků nižších ročníků, kteří dosáhli věku patnácti let (věku právní zodpovědnosti), o kriminalitě. Na realizaci besedy se podíleli zástupci Vězeňské služby ČR - Věznice Kynšperk nad Ohří, speciální pedagožka, psycholog a dva odsouzení. Žáci vyslechli mnoho zajímavých informací o práci vězeňské služby, o kriminalitě mládeže včetně životních příběhů přítomných mladých odsouzených. Od deseti hodin do půl dvanácté mohli klást otázky a zapojit se do besedy na zajímavé téma. Věříme, že jsme pomohli přiblížit našim žákům téma kriminality z jiného úhlu pohledu, díky přítomnosti všech zúčastněných, a zároveň je přiměli zamýšlet se nad chováním a vystupováním tak, aby jejich dospívání probíhalo harmonicky a bez problémů.     Mgr. Jana Leheňová

10. 3. 2015 – dopravní výchova ve 4. a 5. třídě, kterou vedl policista a preventista p. Martin Hemza. Ve 4. třídě lekce navazovala na předchozí hodiny, kdy se žáci učili, jak projet křižovatky, a to 3 základní pravidla: přednost v jízdě na hlavní silnici, přednost protijedoucích vozidel při odbočování vlevo a přednost vozidel po pravé ruce na křižovatce s nerozlišenými silnicemi. V dnešní hodině si žáci procvičovali všechna pravidla na interaktivní tabuli a v pracovních listech. V páté třídě si žáci zopakovali, kdo jsou to účastníci silničního provozu, jaká bezpečnostní pravidla musí dodržovat, jaká jsou pravidla jízdy na kole. Novým tématem byl bezpečný pohyb na chodníku. Žáci probírali pravidla chůze po chodníku, učili se, jak se na chodníku chovají cyklisté a osoby jedoucí na kolečkových bruslích. Na interaktivní tabuli pak hodnotili bezpečné a nebezpečné chování na chodníku, dále zapisovali důležité informace do pracovních sešitů. Na závěr si zopakovali i řešení křižovatek.      Mgr. Pavla Tesařová

 

 


Školní jídelna při Základní škole v Teplé umožňuje odhlašování obědů osobně, telefonicky na čísle  774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není přípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí sms zprávy nebude brán zřetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a třídu žáka, jehož se ohlášení oběda týká a den, případně období, kdy nebude do školní jídelny docházet. Oběd je třeba, stejně jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin předešlého dne nebo při nemoci žáka do 8:00 (1. den nemoci žáka si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do jídlonosičů v daných hodinách).

Výdej do jídlonosičů je možný pouze v době od 10:30 do 11:00 a od 14:00 do 14:10.  Toto nařízení dle hygienických norem se týká cizích strávníků, zaměstnanců školy a žáků (pouze první den nemoci).

Strávníci školní jídelny konzumují celý oběd ve školní jídelně, a to včetně moučníků a ovoce.

Jsou zavedeny čipové karty.  Cena čipové karty je 117,- Kč, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.  Čipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné předkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústřižku).

Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti přímo u vedoucí školní jídelny.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štětkové.

Ceny obědů za 1 oběd ve školní jídelně platné od 1. 9. 2014:

kategorie žáci od 3 do 6 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 7 do 10 let - 24,- Kč
kategorie žáci od 11 - 14 let - 25,- Kč
kategorie žáci nad 15 let - 26,- Kč
kategorie zaměstnanci školy - 28,- Kč
kategorie cizí strávníci - 65,- KčStarší příspěvky najdete na stránce Život ve škole.

TOPlistOvoce a zelenina do škol


Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258
364 61 Teplá
tel.: 353 392 241
e-mail: zs.tepla@seznam.cz


© Copyright 2010 - 2015
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace