Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 3. do 21. 3. 2021 platí pro všechny žáky školy POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy;
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání.

 

V období od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude v provozu školní jídelna v souladu s omezeními stanovenými Vládou ČR. 

V jídelně se mohou stravovat jen zaměstnanci, kteří budou na pracovišti, tj. ve škole. 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky (od 8. 3. do 21. 3. 2021 všichni žáci školy), a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si mohou odebírat obědy pouze výdejním okénkem (vchod do školní kuchyně).

Zájemci o stravování od 8. 3. 2021 si oběd musí u vedoucí školní jídelny přihlásit v pátek 5. 3. 2021 nejpozději do 14:00 hodin.

Odběr stravy pro cizí strávníky není do odvolání umožněn.

 

Školní družina není v období od 8. 3. do 21. 3. 2021 v provozu.

Náměty na volnočasové aktivity budou žákům posílány prostřednictvím systému Škola OnLine a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Ošetřovné

Informace o ošetřovném jsou uvedeny nalézt pod odkazem: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Školní psycholog

ZŠ v Teplé, příspěvková organizace, po dohodě s MěÚ Teplá od listopadu 2011 zřídila školní psychologické pracoviště v podobě externí spolupráce se školním psychologem. V této souvislosti bude jeden den v týdnu v naší škole působit psycholog PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer.

Kromě své dlouholeté psychologické praxe v oblasti školního poradenství (PPP, SVP), praxe v manželském poradenství, v práci se seniory a následně ve vězeňské službě, byl posledních šest let zapojen jako jeden z dvou set školních psychologů v projektech VIP financovaných fondy ESF Evropské unie za finanční spoluúčasti z rozpočtu ČR. Získal tím kvalifikaci školního psychologa akreditovanou Institutem pedagogicko psychologického poradenství ČR.

Úkolem psychologa v podmínkách naší školy bude vedle individuální případové práce s žáky z podnětu školy či rodiny pracovat s žákovskými kolektivy, účastnit se aktivit směřujících k prevenci patolog. projevů chování, sledovat žáky ohrožované výukovým či výchovným selháním. Je k dispozici rodičům žáků v oblasti poradenství či pomoci v překonávání obtíží souvisejících se školní prosperitou dítěte. V těsném kontaktu odborně participuje  s výchovným poradcem školy a metodikem prevence. Je napojen na potřebnou spolupráci s místně příslušným OSPOD, PMS či PČR v případě řešení individuálních problémů žáků. Předpokládá těsnou spolupráci s rodinou v dosahování naplňování ustanovení legislativních norem vymezujících školní docházku žáků, chování ve škole a odpovědnosti rodiny pramenící ze zákona o rodině.

Spolupráce s psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeiferem ve školním roce 2020/2021 je v jednání. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat.