Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Základní škola v Teplé,p.o.

Od 8. 6. 2021 se mění pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny.

Školní kuchyně je v provozu pro všechny žáky i pro cizí strávníky.

 

Další informace najdete v sekci AKTUALITY.

Školní psycholog

ZŠ v Teplé, příspěvková organizace, po dohodě s MěÚ Teplá od listopadu 2011 zřídila školní psychologické pracoviště v podobě externí spolupráce se školním psychologem. V této souvislosti bude jeden den v týdnu v naší škole působit psycholog PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer.

Kromě své dlouholeté psychologické praxe v oblasti školního poradenství (PPP, SVP), praxe v manželském poradenství, v práci se seniory a následně ve vězeňské službě, byl posledních šest let zapojen jako jeden z dvou set školních psychologů v projektech VIP financovaných fondy ESF Evropské unie za finanční spoluúčasti z rozpočtu ČR. Získal tím kvalifikaci školního psychologa akreditovanou Institutem pedagogicko psychologického poradenství ČR.

Úkolem psychologa v podmínkách naší školy bude vedle individuální případové práce s žáky z podnětu školy či rodiny pracovat s žákovskými kolektivy, účastnit se aktivit směřujících k prevenci patolog. projevů chování, sledovat žáky ohrožované výukovým či výchovným selháním. Je k dispozici rodičům žáků v oblasti poradenství či pomoci v překonávání obtíží souvisejících se školní prosperitou dítěte. V těsném kontaktu odborně participuje  s výchovným poradcem školy a metodikem prevence. Je napojen na potřebnou spolupráci s místně příslušným OSPOD, PMS či PČR v případě řešení individuálních problémů žáků. Předpokládá těsnou spolupráci s rodinou v dosahování naplňování ustanovení legislativních norem vymezujících školní docházku žáků, chování ve škole a odpovědnosti rodiny pramenící ze zákona o rodině.

Spolupráce s psychologem PaedDr. et Mgr. Milanem Pfeiferem ve školním roce 2020/2021 je v jednání. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat.